9 lipca 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

III przetarg ograniczony na sprzedaż działki rolnej

Sobótka, 06.07.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza III ustny publiczny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 461 o pow. 1,5600 ha , nr księgi wieczystej WR1K/00112699/4 AM 1, obręb Sulistrowice. Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: w większości uprawy rolnicze, tereny dróg publicznych oraz w niewielkiej części tereny lasów lub zadrzewień.; w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako RIVb, Ps IV i PsV. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości użytkowanych rolniczo a także sąsiaduje z nieruchomościami letniskowymi, na terenie ze spadkiem w kierunku północnym , z dala od zabudowań gospodarskich. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi asfaltowej – ul. Jagiellońska. Nieruchomość jest nieogrodzona , porośnięta trawami i krzakami, na działce znajdują się słupy energetyczne.

Cena wywoławcza 161 000,- PLN wadium: 16 500,- PLN

Uczestnikami przetargu mogą być rolnicy spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016, poz.2052,2260, z 2017, poz.60,624)).

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.

 • Przetarg odbędzie się 14 sierpnia 2018r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,
  Rynek 1, pok. nr 11.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem numeru działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 16050004. W terminie do 09 sierpnia 2018r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka .

 • UWAGA: nabywca zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu zbywanej nieruchomości.

 • Zgodnie z ustawą o lasach , prawo pierwokupu przysługuje również Lasom Państwowym.

 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo oraz powinni okazać się dowodem osobistym.

 • Rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu zobowiązani są również do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do zakupu działki rolnej – zgodnie z art. 7 obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej
  w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego. W przypadku skorzystania przez ANR z prawa pierwokupu, wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie jemu zwrócone.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

 • I przetarg na sprzedaż działki nr 461 w Sulistrowicach odbył się 9 stycznia 2018r

 • II przetarg na sprzedaż działki nr 461 w Sulistrowicach odbył się 18 maja 2018r

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.