16 lipca 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

III przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 78/2 w Starym Zamku

Sobótka, 13.07.2020.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 78/2AM 1, obręb Stary Zamek o pow. 0,1900ha, nr księgi wieczystej WR1K/00098240/7 Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: tereny upraw rolnych a w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako N- nieużytki. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości rolnych. Teren działki jest nierówny z dużym zagłebieniem. Nieruchomość porośnięta jest drzewami samosiejkami i dzikimi krzakami. Nieruchomość jest nieogrodzona i nie posiada dostępu do uzbrojenia w żadną sieć. Dojazd do działki drogą gruntową.

Cena wywoławcza11 500,- PLN wadium: 1300,- PLN

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
 • Cena wywoławcza do III przetargu została obniżona o 600,00 zł
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
 • Przetarg odbędzie się 25 sierpnia2020r. o godz. 10:45 w Urzędzie Miastai Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 z podaniem nr działki i miejscowości.
  W terminie do 20sierpnia 2020r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka
 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności
 • I przetarg na sprzedaż działki nr 78/2 w Starym Zamku był zaplanowany na 27.02.2020r.
 • II przetarg na sprzedaż działki nr 78/2 w Starym Zamku był zaplanowany na 09.06.2020r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.