27 kwietnia 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

III przetarg na sprzedaż działki nr 306/17 w Rogowie Sobóckim

Sobótka, 24.04.2018.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

1. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 306/17 AM 1, obręb Rogów Sobócki o pow. 0,1004 ha , nr księgi wieczystej WR1K/00094552/9; przeznaczenie: teren zabudowy
i urządzeń produkcji rolnej i obsługi rolnictwa lub innej działalności gospodarczej,
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem „RU1”
a w ewidencji gruntów jako BrIII. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości mieszkalnych i graniczy z terenem na którym prowadzona jest działalność rolnicza. Nieruchomość porośnięta krzewami. Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową. Działka nie posiada wybudowanych przyłączy infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza 36 000,- PLN wadium: 4 000,- PLN

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 • Cena wywoławcza dla działki została obniżona o 10% w stosunku do drugiego przetargu

 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sobótka.

 • Przetarg odbędzie się 29 maja 2018r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr
  72 9574 1015 2003 0200 1605 0004. W terminie do 24 maja 2018r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.

 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

 • I przetarg na sprzedaż działki nr 306/17 w Rogowie Sobóckim odbył się 23.11.2017r.

 • II przetarg na sprzedaż działki nr 306/17 w Rogowie Sobóckim odbył się 08.03.2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.