1 października 2019
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

II przetarg nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Świętojańskiej 3 w Będkowicach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłasza drugi ustny publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

 1. Lokal użytkowy nr 1 przy ul. Świętojańskiej 3 w Będkowicach, położony na parterze
  (I kondygnacji) w budynku mieszkalno- usługowym parterowym z poddaszem mieszkalnym, częściowo podpiwniczonym, w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy. Lokal posiada łączną powierzchnię 142,60 m2 i składa się z holu, poczekalni, rejestracji, dwóch w.c., pomieszczenia socjalnego, spiżarki, przedsionka, kuchni, przedpokoju, dwóch pokoi i dwóch gabinetów. Łącznie z lokalem sprzedaży podlega udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 58,53 % oraz ułamkowej części gruntu działki nr 50/3 AM-1 obręb Będkowice o pow. 1851 m2 w wysokości 58,53%, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00302950/1. Dział III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.    

wartość lokalu użytkowego 175.000,- PLN

wartość ułamkowej części gruntu 75.000,- PLN

przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowo- usługowe

Cena wywoławcza: 250.000,- PLN                                      Wadium: 25.000,- PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, I piętro sala nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem adresu lokalu użytkowego należy wpisać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce:

B-k Sp. Kąty Wrocławskie O/Sobótka 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.

W terminie do dnia 04 listopada 2019 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

 • Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 sierpnia 2019 r. i nie został rozstrzygnięty.
 • Cena wywoławcza w stosunku do pierwszego przetargu została obniżona o 10.000,- zł
 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni), po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Wysokość postąpień- nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pok. nr 7, I piętro Tel. (71) 335-12-32 oraz na stronie internetowej: www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka dnia 24.09.2019 r.