17 lipca 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 402/28 w Rogowie Sobóckim

Sobótka, 13.07.2020.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 402/28 AM 1, obręb Rogów Sobócki
o pow. 829m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00128624/3. Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności
a w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako RIIIB. Działka gruntu położona jest
w sąsiedztwie szkoły podstawowej oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Teren działki jest równy i płaski. Nieruchomość jest nieogrodzona; posiada możliwość wyposażenia w sieć wodną od ulicy Szkolnej i kanalizacyjną od ulicy Szczęśliwej. Dojazd do działki – ulicą Szczęśliwą. Działka obecnie użytkowana rolniczo.

Cena wywoławcza63100,- PLN wadium: 6500,- PLN

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
 • Do drugiego przetargu cene wywoławczą obniżono o 3 400 zł słownie: trzy tysiące czterysta złotych
 • Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
 • Przetarg odbędzie się 25 sierpnia2020r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miastai Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.
  W terminie do 20 sierpnia
 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
  z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaz działki ustalony był na 16 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.