21 grudnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

II przetarg nieograniczony na sprzedaz działek w Okulicach

Sobótka 19.12.2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.

Nieruchomość niezabudowana, działka nr 89/1AM 1, obręb Okulice o pow. 1090 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00101359/9;przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności
a w ewidencji gruntów jako PsV, RIIIb. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej , na terenie płaskim i równym, o słabym dostępie do uzbrojenia technicznego, jest nieogrodzona i ma dostęp z drogi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Na działce znajdują się drzewka owocowe.
Cena wywoławcza 54 000,- PLNwadium: 6 000,- PLN

Nieruchomość niezabudowana, działka nr 89/3AM 1, obręb Okulice o pow. 1348 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00101359/9;przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności
a w ewidencji gruntów jako PsV, RIIIb.Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej , na terenie płaskim i równym, o słabym dostępie do uzbrojenia technicznego, jest nieogrodzona i ma dostęp z drogi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.
Cena wywoławcza 63 000,- PLNwadium: 7 000,- PLN

wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
Do drugiego przetargu cena została obniżona o 10% w stosunku do pierwszego przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu dlakażdej działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sobótka.
Przetarg odbędzie się 26 stycznia 2017r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,
Rynek 1, pok. nr 11.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium dla wybranej działki.
W przypadku wzięcia udziału w licytacji obydwu nieruchomości, wadium należy wpłacić osobno dla każdej działki. Wadium z podaniem nr działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto należy wpłacić na konto urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr
72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.
W terminie do 23 stycznia 2017r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Nieruchomości licytowane będą w kolejności podanej w ogłoszeniu
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 89/1 i 89/3 odbył się 04.08.2016r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.