24 września 2020
UMiG Sobótka
Udostępnij

II przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 62/6 i 8 w Księginicach Małych

Sobótka, 21.09.2020r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.

 1. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 62/6 AM 1, obręb Księginice Małe o pow. 700 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00250175/4; przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności a w ewidencji gruntów jako PsIII. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej , ze spadkiem w kierunku południowym, o słabym dostępie do uzbrojenia technicznego. Jest porośnięta chaszczami i samosiejkami, nieogrodzona i ma dostęp z drogi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

Cena wywoławcza 47 500,- PLN wadium: 5 000,- PLN

 1. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 62/8 AM 1, obręb Księginice Małe o pow. 700 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00079178/2; przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności a w ewidencji gruntów jako PsIII. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej , ze spadkiem w kierunku południowym, o słabym dostępie do uzbrojenia technicznego. Jest porośnięta chaszczami i samosiejkami, nieogrodzona i ma dostęp z drogi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

Cena wywoławcza 47 500,- PLN wadium: 5 000,- PLN

 1. Nieruchomości licytowane będą w kolejności podanej w ogłoszeniu

 2. wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 3. Do każdej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

 4. Cena wywoławcza została obniżona o 5%.

 5. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sobótka.

 6. Przetarg odbędzie się 27 października 2020r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.

 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium dla wybranej działki.

W przypadku wzięcia udziału w licytacji kilku nieruchomości, wadium należy wpłacić osobno dla każdej działki. Wadium z podaniem numeru działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.

 1. W terminie do 22 października 2020r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

 2. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.

 3. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.

 5. Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 6. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 7. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.

 8. I przetarg na sprzedaż w/w działek odbył się 06.08.2020r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Księginicach Małych dz. 62/6,7,8