21 grudnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

II przetarg nieograniczony na sprzedaz dz. rolnej nr 272/4 Strzegomiany

Sobótka, 19.12.2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 272/4 o pow. 2,1800 ha , nr księgi wieczystej WR1K/00262372/2 AM 1, obręb Strzegomiany. Przeznaczenie działki
w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: uprawy rolnicze; w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako RIIIb. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości użytkowanych rolniczo na terenie płaskim i równym, z dala od zabudowań gospodarskich. Dojazd do działki drogą gruntową (ul. Wczasowa). Nieruchomość jest nieogrodzona , zagospodarowana rolniczo.

Cena wywoławcza 148 500,- PLNwadium: 15 000,- PLN

wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
Do drugiego przetargu cena została obniżona o 10% w stosunku do pierwszego przetargu
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
Przetarg odbędzie się 26 stycznia 2017r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem numeru działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 16050004. W terminie do 23 stycznia 2017r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy Sobótka .
UWAGA: nabywca zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu zbywanej nieruchomości.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
Rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu zobowiązani są również do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do zakupu działki rolnej – zgodnie z art. 7 obowiązującejustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego. W przypadku skorzystania przez ANR z prawa pierwokupu, wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie jemu zwrócone.
Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 272/4 w Strzegomianach odbył się 14.10.2016r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.