21 grudnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

II przetarg nieograniczony dz. 41/29 Przezdrowice

Sobótka, 19.12.2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 41/29 AM 1, obręb Przezdrowice, powierzchnia 0,0938 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIIIb; KW nr WR1K/00295428/0

wraz z udziałem w wys. 2/10 w gruncie działki nr 41/31 obręb Przezdrowice, o powierzchni 0,0814ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIIIb, RIVa, RV; KW

nr WR1K/00295432/1 i udziałem w wys. 2/30 w gruncie działki nr 41/20 obręb Przezdrowice, o powierzchni 0,1542ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIIIb, RIVa, RV; KW nr WR1K/00268096/5. Działki nr 41/31 i 41/20 stanowią drogę dojazdową m.in. do działki nr 41/29. Przeznaczenie działek w mpzp – pod zabudowę mieszkaniową.

Działki gruntu położone są w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi o nawierzchni utwardzonej . Nieruchomość jest nieogrodzona, posiada słaby dostęp do uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i telefoniczną

Cena wywoławcza 45 000,- PLN wadium: 5 000,- PLN

wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
Przetarg odbędzie się 26 stycznia 2017 o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem numeru działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr
72 9574 1015 2003 0200 1605 0004. W terminie do 23 stycznia 2017r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 41/29 w Przezdrowicach odbył się 18.10.2016r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.