17 października 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

II przetarg na sprzedaz działki nr 29/10 i 29/9 w Przezdrowicach

Sobótka, 16.10.2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

 

Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 26/10 AM 1, obręb Przezdrowice,
o powierzchni 1764m2, zabudowana budynkiem gospodarczym oraz dz.  nr 26/9 o pow. 1351 m2, AM1 , stanowiąca zbiornik wodny, obręb Przezdrowice, nr księgi wieczystej WR1K00094570/1; przeznaczenie w mpzp dla działki nr 26/10: pod zabudowę zagrodową lub mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi  i oznaczona symbolem „RM/MW/4”; dla działki nr 26/9 : w przeważającej części tereny wód powierzchniowych – WS2. W ewidencji gruntów jako Ws-Br-PsIV , Br-PsIV

Działki gruntu położone są w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, o takim samym przeznaczeniu w planie miejscowym, na terenie płaskim o słabym dostępie do uzbrojenia technicznego. Obie działki przylegają do siebie i stanowią część obiektów dawnej zabudowy gospodarczej. Nieruchomość nieogrodzona, dojazd i dojście do dz. 26/9 bezpośrednio z drogi asfaltowej a do dz. nr 26/10 z drogi gruntowej. Budynek posadowiony na działce nr 26/10 posiada 3 kondygnacje, wykonany z cegły i kamienia, dach o konstrukcji drewnianej  kryty dachówką karpiówką. Ogólnie obiekt jest w złym stanie technicznym, bez stolarki okiennej i drzwiowej, dach w wielu miejscach zapadnięty. Zużycie obiektu 80%. Cały teren nieruchomości objęty jest ochroną konserwatorską. ,

       Cena wywoławcza 189 000,- PLN                                           wadium: 20 000,- PLN  

  • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
  • Cena wywoławcza do drugiego przetargu została obniżona o 10%
  • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sobótka.
  • Przetarg odbędzie się 27 listopada 2018r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr
    72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 z dopiskiem: wadium na działkę nr 26/9 i 26/10 w Przezdrowicach. W terminie do  22 listopada 2018r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka
  • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu w dniu zapłaty pełnej należności, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
  • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
  • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.
  • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności
  • I przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w działek wyznaczony był na dzień 31.07.2018r.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.