13 października 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

II przetarg na lokal usługowy i garaż

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłasza drugi ustny publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

 

  1. Nieruchomość zabudowana parterowym budynkiem usługowym, bez podpiwniczenia, sąsiadującym z ciągiem garaży, o powierzchni użytkowej 58 m2, położonym na działce nr 2/6 AM-12 obręb Sobótka o pow. 165 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00097138/2. Dział III i IV księgi wolne są od wpisów.

Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Dojazd drogą wewnętrzną od ul. A. Mickiewicza. Działka znajduje się w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i usługowymi.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo –usługowa (A-MN/U2)

  1. Lokal użytkowy- garaż nr 1 przy ul. Adama Mickiewicza 37 w Sobótce o powierzchni 16,00 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych wynoszącym 1/6 oraz ułamkową częścią gruntu działki nr 2/5 AM-12 o pow. 278 m2 obręb Sobótka w udziale 1/6, objętą księgą wieczystą nr WR1K/00097138/2. Dział III i IV wolne są od wpisów.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo- usługowa (A-MN/U2)

Cena wywoławcza: 135.000,- PLN                                      Wadium: 13.000,- PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, I piętro sala nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpisać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce:

B-k Sp. Kąty Wrocławskie O/Sobótka 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.

W terminie do dnia 18 listopada 2016 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

  • Pierwszy przetarg z dnia 9 września 2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
  • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
  • Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni), po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
  • Wysokość postąpień- nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.
  • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pok. nr 7, I piętro Tel. (71) 335-12-32 oraz na stronie internetowej: www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka dnia 10.10.2016 r.