13 lipca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

II przetarg na działki w Strzeblowie, ul. Polna

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

Ogłasza drugi  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności.

1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4/1 , AM-18, o powierzchni: 0,1359 ha, obręb: Strzeblów, klasa gruntu-IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00128910/5,dział III i IV KW wolny od obciążeń.

Cena wywoławcza: 99 000,-PLN Wadium: 10 000,-PLN

 

2.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4/3 , AM-18, o powierzchni: 0,1314 ha, obręb: Strzeblów, klasa gruntu-IIIb dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00128910/5,dział III i IV KW wolny od obciążeń.

Cena wywoławcza: 94 500,-PLN Wadium: 9 500,-PLN

 

3.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4/4 , AM-18, o powierzchni: 0,1500 ha, obręb: Strzeblów, klasa gruntu-IIIb dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00128910/5,dział III i IV KW wolny od obciążeń.

Cena wywoławcza: 103 500,-PLN Wadium: 10 400,-PLN

 

 

4.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4/5 , AM-18, o powierzchni: 0,1386 ha, obręb: Strzeblów, klasa gruntu-IIIb dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00128910/5,dział III i IV KW wolny od obciążeń.

Cena wywoławcza: 94 500,-PLN Wadium: 9 500,-PLN

 

 

Działki położone przy ul. Polnej

 

Przetarg odbędzie się w dniu  13 września  2016 r. o godz. 10.45 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr  72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

W terminie do dnia 7 września  2016r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

Dodatkowe informacje

 

  1. Ceny zostały obniżone o 10% w stosunku do pierwszego przetargu.
  2. Pierwszy przetarg odbył się 7.07.2016r. i nie został rozstrzygnięty.
  3. Licytacja odbędzie się zgodnie z podaną kolejnością nieruchomości w ogłoszeniu.
  4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
  5. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
  7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  8. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
  9. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
  10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  11. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 1234.
  • na stronachinternetowych:www.sobotka.pl ,   www.bip.sobotka.pl, monitorurzedowy.pl 
  • położenie działek można sprawdzić na stroniewww.wrosip.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka, 13.07.2016r.