12 lipca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

II przetarg na działki przy ul. Świdnickiej/Rynek

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza drugi  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Nieruchomość o przeznaczeniu  mieszkaniowo – usługowym, składająca się z :

 • dz. nr 55/12 AM-17, obręb Sobótka, zabudowana, powierzchnia 368m2, klasa gruntów – Bi, KW nr WR1K/00111525/7. cena: 32 100zł
 • dz. nr od 55/1 do 55/9, AM-17,obręb Sobótka, niezabudowana, powierzchnia łączna 1229m2, klasa gruntów – Bp, KW nr WR1K/00111525/7. cena: 102 000zł
 • dz. nr 54/1 AM-17, obręb Sobótka, niezabudowana, powierzchnia 1284m2,klasa gruntów– Bp, KW nr WR1K/00094871/1.cena: 108 000zł
 • dz. 48/11, 48/9 AM-17, obręb Sobótka, niezabudowana, powierzchnia łączna 60m2, klasa gruntów – Bp, KW nr WR1K/000250170/9, cena: 5 400
 • dz. 48/6, AM-17, obręb Sobótka, zabudowana, powierzchnia 97m2, klasa gruntów – Bi, KW nr WR1K/000250170/9, cena: 13 500

 

Cena wywoławcza:  261 000zł  Wadium : 26  100zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  13 września 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i  dopiskiem „skarpa” należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr  72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

W terminie do dnia 7 września 2016r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

Dodatkowe informacje

 

 1. Pierwszy przetarg odbył się 30.06.2016r. i nie został rozstrzygnięty.
 2. Cena została obniżona o 10% w stosunku do pierwszego przetargu.
 3. Przez w/w teren przebiega sieć telekomunikacyjna oraz kanalizacyjna.
 4. Zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na w/w działkach forma zabudowy powinna odpowiadać formom ostatniej zabudowy istniejącej przed 1945 rokiem.
 5. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 9. Do ceny osiągniętej w przetargu dla działek niezabudowanych zostanie doliczony podatek VAT
  w wysokości 23%, który pokrywa nabywca .
 10. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 12. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 1234.
 • na stronachinternetowych:www.sobotka.pl ,   www.bip.sobotka.pl
 • położenie działek można sprawdzić na stroniewww.wrosip.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia

Sobótka, 12.07.2016r.