11 sierpnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

II przetarg na dz. 209/2 w Rogowie Sobóckim

Sobótka, 11.08.2016

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

 

Nieruchomość niezabudowana, działka nr 209/2 AM 1, obręb Rogów Sobócki o powierzchni 0,2100 ha, nr księgi wieczystej WR1K00254564/6;przeznaczenie w mpzp: tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody i oznaczona symbolem „ZN”.

W ewidencji gruntów jako PsIV, N. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie pól uprawnych, na terenie z niewielkimi nierównościami i zagłębieniami; jest nieogrodzona
i stanowi teren nieużytków, bez możliwości zabudowy. Dojazd i dojście bezpośrednio z drogi asfaltowej.

Cena wywoławcza: 13 500,- PLNwadium: 1 400,- PLN

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
 • Do drugiego przetargu cena została obniżona o 10%
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sobótka.
 • Przetarg odbędzie się 22 września 2016r. o godz. 11:15 w Urzędzie Miasta
  i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr :
72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 z dopiskiem: wadium na działkę nr 209/2
w Rogowie Sobóckim. W terminie do 19 września 2016r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu w dniu zapłaty pełnej należności, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 209/2 w Rogowie Sobóckim odbył się 12.07.2016r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.