26 października 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

II przetarg na dz. 201/10 i 201/11 w Sulistrowicach

                                                                                  Sobótka, 24.10.2017.      

        

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 201/10 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 967 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00096523/1, położona w pobliżu zalewu rekreacyjnego. Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: zabudowa letniskowa oraz sady lub ogrody a w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako PsIV. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę letniskową, na terenie przebiegającym po niewielkim spadku w kierunku zachodnim. Dojazd do działki utrudniony z drogi gruntowej .  Nieruchomość jest nieogrodzona, zadrzewiona i zakrzewiona, posiada słaby dostęp do uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową. Kanalizacja sanitarna odprowadzana jest w tym rejonie do indywidualnych zbiorników nieczystości.

     Cena wywoławcza  72 000,- PLN                                        wadium:  7 500,- PLN

 

 1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 201/11 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 1279 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00096523/1, położona w pobliżu zalewu rekreacyjnego. Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: zabudowa letniskowa a w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako PsIV. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę letniskową, na terenie przebiegającym po niewielkim spadku w kierunku zachodnim. Dojazd do działki utrudniony z drogi gruntowej. Nieruchomość jest nieogrodzona, zadrzewiona i niezagospodarowana, posiada słaby dostęp do uzbrojenia
  w sieć energetyczną i wodociągową. Kanalizacja sanitarna odprowadzana jest w tym rejonie do indywidualnych zbiorników nieczystości.

Cena wywoławcza  76 500,- PLN                                        wadium:  8 000,- PLN

 

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
 • Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 • Cenę wywoławczą do drugiego przetargu obniżono o 10% .
 • Nieruchomości będące przedmiotem przetargu objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
 • Licytacja zbywanej nieruchomości nastąpi wg w/w kolejności.
 • Przetarg odbędzie się 30 listopada 2017r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
  i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11 .
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium dla wybranej działki.

     W przypadku wzięcia udziału w licytacji więcej niż jednej  nieruchomości, wadium należy wpłacić osobno dla każdej działki. Wadium z podaniem numeru działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004. 
W terminie do 27 listopada 2017r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy Sobótka
. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.

 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w działek odbył się 14.09.2017r.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.