23 lutego 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Idą mrozy! Pamiętajmy o potrzebujących

O pomaganiu potrzebującym rozmawiamy z Katarzyną Dwornik, dyrektor gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W ostatnich latach skala ubóstwa zmniejsza się na poziomie kraju. A jak jest w Sobótce?

Jeśli chodzi o skalę ubóstwa, posiłkujemy się tutaj kryterium dochodowym z ustawy o pomocy społecznej, który obecnie wynosi 634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 514,00 zł na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe nie było zmieniane od października 2015 roku. 

Rodzin korzystających z pomocy z ustawy o pomocy społecznej na koniec 2017 roku było: 301, w tym m. in. z pracy socjalnej: 301  a w 2016 roku:325, w tym m. in. z pracy socjalnej: 173. 

Z powyższych danych można zauważyć zwiększającą się liczbę rodzin korzystających nie z systemu finansowego Ośrodka, a pracy socjalnej pracowników socjalnych.

Jaką pomoc oferuje OPS w Sobótce osobom potrzebującym w zimie?

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i innych ustaw obowiązujących udziela pomocy i wsparcia na wniosek osoby, jak i z urzędu jeśli zachodzi taka potrzeba.

W budżecie jednostki zabezpieczono środki na zasiłki celowe na zakup m.in. żywności, opału, odzieży, obuwia. Wydajemy decyzję i kierujemy osoby na gorący posiłek.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, jak i Komisariatem Policji. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Często wyjeżdżają do środowisk, reagują na każdy monit z zewnątrz. Wspólnie z pracownikami Komisariatu Policji monitorują środowiska osób samotnych, bezdomnych itp. Na terenie gminy Sobótka brak jest schroniska i noclegowni dla zabezpieczenia potrzeb osobom bezdomnym. W przypadku wystąpienia takich potrzeb osoby kierowane są do instytucji na terenie gmin ościennych (Wrocław, Świdnica, Szczodre). Wspieramy takie osoby również poradami psychologicznymi i prawnymi, aby pomóc im wyjść z sytuacji problemowej. 

Czy w czasie zimy dużo więcej osób zgłasza się do Państwa?

W okresie zimowym o pomoc zwraca się więcej osób, w tym osoby starsze i samotne, które wnioskują o pomoc i wsparcie na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, który dla tych rodzin jest sporym wydatkiem.

Z czym przychodzą ludzie? Jakie mają problemy w tym czasie?

Problemem głównym jest brak środków finansowych lub ich mała ilość (osoby starsze) właśnie na zakup opału.

Obejmujemy wsparciem również osoby starsze, schorowane i udzielamy im pomocy w postaci usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania. Jeżeli zachodzi taka potrzeba to ta pomoc udzielana jest również w weekendy, ale tylko w przypadkach, kiedy osoba nie posiada żadnych członków rodziny.

Okres zimowy jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych. Jak gmina stara się im pomóc?

Okres zimowy zawsze jest trudnym okresem dla osób bezdomnych. W naszej Gminie jest ich coraz mniej.

Obecnie posiadamy cztery takie osoby. 1 osoba otrzymała właśnie przydział na lokal socjalny. 3 osoby nie wyrażają zgody na skierowanie do schroniska czy noclegowni i pomieszkują u znajomych.

Osobom, które nie wyrażają zgody na skierowanie to staramy się im zapewnić środki na utrzymanie w gminie (pomoc finansowa, gorący posiłek) po spełnieniu kryteriów z ustawy o pomocy społecznej.

Dziękuję za rozmowę.