19 lipca 2019
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

I publiczny nieograniczony przetarg na zbycie lokalu użytkowego w Sobótce

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA ogłasza pierwszy ustny publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

  1. Lokal użytkowy nr I przy ul. Adama Mickiewicza 7 w Sobótce, położony na parterze (I kondygnacji) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy. Lokal posiada łączną powierzchnię 116,68 m2 i składa się z dwóch sal sprzedaży, pomieszczenia usługowego, sześciu pomieszczeń magazynowych oraz pomieszczenia socjalnego. Łącznie z lokalem, sprzedaży podlega udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 35,50 % oraz ułamkowej części gruntu działki nr 26 AM-14 obręb Sobótka o pow. 225 m2 w wysokości 35,50%, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00094184/8. Dział III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. wartość lokalu użytkowego 240.500,00 PLN wartość ułamkowej części gruntu 9.500,00 PLN przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowo- usługowe

Cena wywoławcza: 250.000,- PLN Wadium: 25.000,- PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, I piętro sala nr 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem adresu lokalu użytkowego należy wpisać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce: B-k Sp. Kąty Wrocławskie O/Sobótka 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004. W terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. • Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego. • Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni), po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. • Wysokość postąpień- nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności. • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania lokalu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pok. nr 7, I piętro Tel. (71) 33512-32 oraz na stronie internetowej: www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Sobótka dnia 19.07.2019 r.