15 października 2019
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

I przetarg ograniczony na sprzedaz nieruchomości nr 55/11 AM-28 w Sobótce

Burmistrz  Miasta i Gminy Sobótka

Ogłasza I  publiczny przetarg ograniczony  do właścicieli dz. nr  55/12, 54, 55/1  AM-28
obręb Sobótka na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka

Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 55/11 AM-28 o pow. 253 m² obręb Sobótka; księga wieczysta KW nr WR1K/00250170/9, wyznaczona jest do sprzedaży. Celem zbycia jest poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiadujących. Działka położona w sąsiedztwie działek zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz obiektami usługowymi. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się na obszarze przeznaczonym na tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności – B-MN 7. Teren przedmiotowej działki jest w kształcie wielokąta. Nieruchomość przylega od północy do drogi gruntowej dz. ew. nr 55/13-Zaułek Mały.

Cena wywoławcza: 30 000 PLN                                     Wadium : 3 000 PLN

 • Wysokość postąpień – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 • Przetarg odbędzie się w dniu   21 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka
  nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.
  W terminie do dnia  18 listopada 2019r.

Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie współwłaściciele i właściciele działek wymienionych w tytule ogłoszenia i wpisani do księgi wieczystej danej działki. Współwłaściciele danej działki mogą tylko wspólnie uczestniczyć w przetargu. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 • W przypadku nabycia prawa własności zbywanej działki , cena uzyskana w przetargu musi być w całości wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności; 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 ,
 I piętro, tel. 713351234, strona internetowa:www.sobotka.pl,
 www.bip.sobotka.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia

Sobótka,08.10.2019r.