10 lipca 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 3/7 AM-15 w Sobótce

Burmistrz  Miasta i Gminy Sobótka

Ogłasza I  publiczny przetarg ograniczony  do właścicieli dz. nr  2, 4, 3/5,  AM-15
obręb Sobótka na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka

 1. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 3/7 AM-15 o pow. 569 m² obręb Sobótka; księga wieczysta KW nr WR1K/00094849/8, wyznaczona jest do sprzedaży. Celem zbycia jest poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiadujących. Działka położona na terenie zabudowanym budynkami mieszkalnymi oraz usługowymi. Przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności Na nieruchomości znajduje się częściowo zlikwidowany pomnik dolnośląskiego poety. Obiekt poprzedza swoją lokalizacją willę, w której niegdyś mieszkał poeta. Planowane jest podjęcie działań porządkowych i częściowo rewitalizacyjnych zespołu pomnikowego.

 

 

Cena wywoławcza: 60 000 PLN                                     Wadium : 6 000 PLN

 • Wysokość postąpień – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 • Przetarg odbędzie się w dniu   21 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka
  nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.
  W terminie do dnia 14 sierpnia 2018r.

Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie współwłaściciele i właściciele działek wymienionych w tytule ogłoszenia i wpisani do księgi wieczystej danej działki. Współwłaściciele danej działki mogą tylko wspólnie uczestniczyć w przetargu. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 • W przypadku nabycia prawa własności zbywanej działki , cena uzyskana w przetargu musi być w całości wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności;

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 ,
I piętro, tel. 713351234, strona internetowa:www.sobotka.pl,
 www.bip.sobotka.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia

Sobótka,09.07.2018r.