11 stycznia 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

I przetarg ograniczony na dz. 80 AM13 w Sobótce

Burmistrz  Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I publiczny przetarg ograniczony  do właścicieli dz. nr  81 i 113
AM-13 obręb Sobótka na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka

 1. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 80 AM 13 o pow. 0,0204 ha obręb Sobótka; księga wieczysta KW nr WR1K/00250170/9. Celem zbycia jest poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiadujących. Działka położona na terenie zabudowanym budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Przeznaczenie wg MPZP MN 17 (zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności). Dział III i IV wolne są od wpisów.

 

Cena wywoławcza: 25 000 PLN                       Wadium : 2 500 PLN

 • Wysokość postąpień – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 • Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11
 • Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony VAT 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr
  72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.
  W terminie do dnia 20 lutego 2021r.

Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie współwłaściciele i właściciele działek wymienionych w tytule ogłoszenia i wpisani do księgi wieczystej danej działki. Współwłaściciele danej działki mogą tylko wspólnie uczestniczyć w przetargu. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osoby, które mogą być uczestnikami przetargu są zobowiązane do 20 lutego 2021r., godz. 15:00 zgłosić swoje uczestnictwo.

Zgłoszenia pisemne należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, pok. nr 6. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa zostanie wywieszona w dniu 24 lutego 2021 na tablicy ogłoszeń na I piętrze w UMiG Sobótka.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 • W przypadku nabycia prawa własności zbywanej działki , cena uzyskana w przetargu musi być w całości wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 ,
I piętro, tel. 713351234, strona internetowa:www.sobotka.pl,
 www.bip.sobotka.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia

Sobótka, 07.01.2021r.