18 stycznia 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

I przetarg ograniczony na dz. 4/1 AM 3 Górka

Burmistrz  Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I publiczny przetarg ograniczony  do właścicieli dz. nr  5 i 15
AM-3 obręb Górka na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka

 1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z dz. nr 4/1 AM 3 o pow. 0,0795 ha obręb Górka; księga wieczysta nr WR1K/00139550/3. Celem zbycia jest poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiadujących. Działka położona na terenie zabudowanym budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Przeznaczenie wg MPZP MN 24 (zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności). Dział III i IV wolne są od wpisów.

 

Cena wywoławcza: 80 000 PLN                       Wadium : 8 000PLN

 • Wysokość postąpień – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
 • Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2021r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
  i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11
 • Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony VAT 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka
  nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.
  W terminie do dnia 26 lutego o 2021r.

Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie współwłaściciele i właściciele działek wymienionych w tytule ogłoszenia i wpisani do księgi wieczystej danej działki. Współwłaściciele danej działki mogą tylko wspólnie uczestniczyć w przetargu. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osoby, które mogą być uczestnikami przetargu są zobowiązane do 26 lutego 2021r., godz. 15:00 zgłosić swoje uczestnictwo.

Zgłoszenia pisemne należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, pok. nr 6. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa zostanie wywieszona w dniu 26 lutego 2021 na tablicy ogłoszeń na I piętrze w UMiG Sobótka.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 • W przypadku nabycia prawa własności zbywanej działki , cena uzyskana w przetargu musi być w całości wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 ,
I piętro, tel. 713351234, strona internetowa:www.sobotka.pl,
 www.bip.sobotka.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia

Sobótka, 07.01.2021r.