3 grudnia 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Sulistrowiczkach przy potoku

 

Sobótka, 29.11.2018r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

 

Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek nr 5/123, 5/124, 5/125, 6/89, 6/90, 6/91, 6/92, 6/93 AM 1, obręb Sulistrowiczki o łącznej pow. 3038 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00132089/1; przeznaczenie: zabudowa usługowa a w ewidencji gruntów jako PsIV, ŁIV.  Działka gruntu położona
w otulinie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu drewnianego kościoła oraz niedaleko zabudowań przeznaczonych pod zabudowę letniskową. Działki stanowią całość przedzieloną wyschniętym rowem, ukształtowanie terenu zróżnicowane i pofałdowane; o dobrym dostępie do uzbrojenia technicznego. Zbywana nieruchomość jest nieogrodzona i porośnięta drzewami i krzakami.

Nad działkami przechodzi napowietrzna linia energetyczna  a w północnej części nieruchomości przechodzi sieć wodociągowa. Dojście do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

 

Cena wywoławcza:  150 000,- PLN                                                                    wadium: 15 000- PLN

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 • Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sobótka.
 • Przetarg odbędzie się 15 stycznia 2019r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta
  i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem nr działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004. W terminie do 10 stycznia 2019r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.
 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał  oględzin  nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.