29 maja 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Sobótce

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

0x08 graphic
ogłasza I publiczny nieograniczony  przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 3/1 i 3/3 , AM-26, o powierzchni: 1,6050 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00128196/3, dział III i IV KW wolny od obciążeń. Działka posiada dostęp do ulicy z nawierzchnią asfaltową. Nieruchomość ma możliwość wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz umiejscowione w drodze przebiegającej wzdłuż północnej granicy działki. Teren jest częściowo porośnięty trawami i drzewami. Działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną z zabudową usługowa – C-MW/U2, położona w Sobótce przy ul. F. Chopina.

0x08 graphic
Cena wywoławcza: 1 500 000,-PLN Wadium: 150 000,-PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 06.08.2020r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce :

B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

W terminie do dnia 03.08.2020r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

Dodatkowe informacje

 1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie / jednak nie później niż przed upływem 3 dni / po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 6. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 12 34 ,
 • strona internetowa: , www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl
 • położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
  z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka, 26.05.2020 r.