27 września 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

I przetarg na “Stary Młyn”

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłasza pierwszy ustny publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

 

  1. Nieruchomość zabudowana niepodpiwniczonym budynkiem usługowym „Stary Młyn”, trzykondygnacyjnym w zabudowie półzwartej, o powierzchni zabudowy 239 m2 oraz dobudowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 20 m2, położonymi na działce nr 18/6 AM-17 obręb Sobótka o pow. 392 m2 dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00094194/1, dział III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów,

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo- usługowa (D-MN/U2).

Działka posiada dostęp do uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną. Dojazd drogą wewnętrzną od ul. Wrocławskiej, działka znajduje się w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, usługowymi
i przemysłowymi. Budynek jest w złym stanie technicznym.

 

Cena wywoławcza: 105.000,- PLN                                      Wadium: 10.000,- PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, I piętro sala nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i numeru działki należy wpisać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce:

B-k Sp. Kąty Wrocławskie O/Sobótka 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.

W terminie do dnia 31 października 2016 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

  • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
  • Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni), po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
  • Wysokość postąpień- nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.
  • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pok. nr 7, I piętro Tel. (71) 335-12-32 oraz na stronie internetowej: www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka dnia 23.09.2016 r.