25 lipca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

I przetarg na lokal użytkowy w Będkowicach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA
ogłasza pierwszy ustny publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Sobótka

1. Lokal użytkowy nr 1 przy ul. Gen. K. Świerczewskiego 3 w Będkowicach, położony na parterze (I kondygnacji) w budynku mieszkalno- usługowym parterowym z poddaszem mieszkalnym, częściowo podpiwniczonym, w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy. Lokal posiada łączną powierzchnię 142,60 m2 i składa się z holu, poczekalni, rejestracji, dwóch w.c., pomieszczenia socjalnego, spiżarki, przedsionka, kuchni, przedpokoju, dwóch pokoi i dwóch gabinetów oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy nr 1.1 o pow. 5,88 m2, piwnicy nr 1.2 o pow. 3,90 m2
oraz piwnicy nr 1.3 o pow. 1,96 m2. Łącznie z lokalem sprzedaży podlega udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 58,53 % oraz ułamkowej części gruntu działki nr 50/3 AM-1 obręb Będkowice o pow. 1851 m2 w wysokości 58,53%.
wartość lokalu użytkowego 239.600,- PLN
wartość ułamkowej części gruntu 110.400,- PLN
przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowo- usługowe
Cena wywoławcza: 350.000,- PLN
Wadium: 20.000,- PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, I piętro sala nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem adresu lokalu użytkowego należy wpisać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce:
B-k Sp. Kąty Wrocławskie O/Sobótka 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.
W terminie do dnia 5 września 2016 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

  • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracjiaktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
  • Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni), po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
  • Wysokość postąpień- nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.
  • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
    przestrzennego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pok. nr 7, I piętro Tel. (71) 335-12-32 oraz na stronie internetowej: www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.
Sobótka dnia 25.07.2016 r.