5 lipca 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

I przetarg na lokal użytkowy nr I przy ul. Wrocławskiej 4 w Sobótce

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA
ogłasza pierwszy ustny publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

1. Lokal użytkowy nr I przy ul. Wrocławskiej 4 w Sobótce, położony na parterze (I kondygnacji) w budynku mieszkalno-usługowym, jednopiętrowym z poddaszem mieszkalnym, w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy. Lokal posiada łączną powierzchnię 19,40 m2 i składa się z sali obsługi. Łącznie z lokalem, sprzedaży podlega udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 14,50 % oraz ułamkowej części gruntu działki nr 32/2 AM-17 obręb Sobótka o pow. 115 m2
w wysokości 14,50 %.
wartość lokalu użytkowego 94.000,00 PLN
wartość ułamkowej części gruntu 3.000,00 PLN
przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowo- usługowe

Cena wywoławcza: 97.000,- PLN Wadium: 9.000,- PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, I piętro sala nr 11.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem adresu lokalu
użytkowego należy wpisać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce:
B-k Sp. Kąty Wrocławskie O/Sobótka 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.
W terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.
– Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających
tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie
potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. W przypadku osób prawnych oraz
innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracjiaktualnego
odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących
podmiot.
– Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem
aktu notarialnego.
– Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni), po zamknięciu, odwołaniu,
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
– Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia
umowy.
– Wysokość postąpień- nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
– Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.
– Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pok. nr 7, I piętro Tel. (71) 335-
12-32 oraz na stronie internetowej: www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl. Położenie nieruchomości można
sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może
odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.
Sobótka dnia 29.06.2017 r.

 

Treść ogłoszenia na stronie BIP: http://bip.sobotka.pl/strony/8204.dhtml