19 grudnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

I PRZETARG NA Lokal użytkowy nr I przy ul. Adama Mickiewicza 9 w Sobótce

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłasza pierwszy ustny publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

 

  1. Lokal użytkowy nr I przy ul. Adama Mickiewicza 9 w Sobótce, położony na parterze (I kondygnacji) w budynku mieszkalno- usługowym, jednopiętrowym z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonym, w którym znajduje się 6 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. Lokal posiada łączną powierzchnię 32,23 m2 i składa się z sali obsługi, w.c., magazynku i poczekalni. Łącznie z lokalem, sprzedaży podlega udział
    w nieruchomości wspólnej wynoszący 9,32 % oraz ułamkowej części gruntu działki nr 25 AM-14 obręb Sobótka o pow. 382 m2 w wysokości 9,32%.

wartość lokalu użytkowego 104.112,00 PLN

wartość ułamkowej części gruntu 3.888,00 PLN

przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowo- usługowe

 

Cena wywoławcza: 108.000,- PLN                                      Wadium: 10.000,- PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, I piętro sala nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem adresu lokalu użytkowego należy wpisać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce:

B-k Sp. Kąty Wrocławskie O/Sobótka 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.

W terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

  • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
  • Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni), po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
  • Wysokość postąpień- nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.
  • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pok. nr 7, I piętro Tel. (71) 335-12-32 oraz na stronie internetowej: www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl. Położenie nieruchomości można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka dnia 16.01.2016 r.