10 marca 2021
Beata Augustyniak
Udostępnij

I przetarg na dzierżawę działki nr 618 w Rogowie Sobóckim

 

Sobótka, 05.03.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U. z 2020 r., 1990 z późn.zm.), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz zarządzenia nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 07 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

stanowiącego własność Gminy Sobótka.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, przeznaczona na uprawy rolne, położona w Rogowie Sobóckim, gmina Sobótka oznaczona geodezyjnie jako działka nr 618, AM1,
o pow. 1,25 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00119937.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 875,00zł/rok. Słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów
i usług. Wadium wynosi 175,00 zł.

Wykaz obejmujący w/w działkę podany był do publicznej wiadomości w dniach 10.11.2020 do 10.12.2020r.

Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na uprawy rolne .

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku sprzedaży dzierżawionej nieruchomości.

Każdy z przyszłych uczestników przetargu powinien dokonać oględzin działki wystawionej do dzierżawy i zapoznać się ze stanem jej zagospodarowania.

Gmina Sobótka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieuporządkowanie zbiorów przez poprzedniego użytkownika.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka.

W terminie do 22 marca 2021r. kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta

i Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i miejscowość z dopiskiem „przetarg na dzierżawę działka nr 618”.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2021r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sobótce, pok. nr 11.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawcy w drodze niniejszego przetargu,
z terminem zakończenia dzierżawy na 30 listopada 2021r. Warunki umowy zawarte są

w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Sobótka, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny.

Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu z czynszem dzierżawnym. Niezłożenie takiego dokumentu lub zaleganie z zapłatą za czynsz spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

2 z 2

ogłoszenie o przetargu z dnia 05.03.2021r. na dzierżawę działki nr 618 w Rogowie Sobóckim