1 września 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

I przetarg na dzierżawę działki nr 417/3 w Wojnarowicach

Sobótka, 26.08.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U. z 2020 r., 65, 284), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz zarządzenia nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 07 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

stanowiącego własność Gminy Sobótka.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, przeznaczona na uprawy rolne, położona w Wojnarowicach, gmina Sobótka oznaczona geodezyjnie jako działka nr 417/3, AM1,
o pow. 6,0000 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa, RIIIb, RIVb. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00114416.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 4 200,00zł/rok. Słownie: cztery tysiące dwieście złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 840,00 zł.

Wykaz obejmujący w/w działkę podany był do publicznej wiadomości w dniach 15.07.2020 do 10.08.2020r.

Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na zabudowę przemysłową oraz usługi .

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

UWAGA: W przypadku zaistnienia okoliczności przekazania części działki na cel zgodny
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzony zostanie aneks do umowy oraz może być wypłacone odszkodowanie.

Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku sprzedaży dzierżawionej nieruchomości.

Każdy z przyszłych uczestników przetargu powinien dokonać oględzin działki wystawionej do dzierżawy i zapoznać się ze stanem jej zagospodarowania.

Gmina Sobótka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieuporządkowanie zbiorów przez poprzedniego dzierżawcę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka.

W terminie do 10 września 2020r. kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta

i Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i miejscowość z dopiskiem „przetarg na dzierżawę – działka nr 417/3”.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020r. o godz. 10:40 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sobótce, pok. nr 11.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawcy w drodze niniejszego przetargu,
z terminem zakończenia dzierżawy na 30 października 2021r. Warunki umowy zawarte są

w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6.

Obecnie działka nr 417/3 w Wojnarowicach jest objęta umową dzierżawy do 30 października 2020r., podpisanie nowej umowy z wyłonionym dzierżawcą nastąpi po 30.10.2020r.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Sobótka, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny.

Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu z czynszem dzierżawnym. Niezłożenie takiego dokumentu lub zaleganie z zapłatą za czynsz spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.