7 stycznia 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

I przetarg na dzierżawę cz. dz. 52/2 w Sobótce

Sobótka, 04.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz zarządzenia nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 7 października 2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka,  Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

 stanowiącego własność Gminy Sobótka.

 

Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość zabudowana (budynek usługowo-handlowy), przeznaczona na handel i usługi, położona w Sobótce, gmina Sobótka, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 52/2, AM-13, o powierzchni 320 m². Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00243907/3.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 2 755,20 zł/rok. Słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100. Do czynszu doliczony jest podatek od towarów i usług w wysokości 23% . Wadium wynosi 550 zł.

Wyliczenie: 7,00 zł x 320 m² = 2 240 zł + VAT 23%(515,20 zł)

Wykaz obejmujący ww. działkę podany był do publicznej wiadomości w dniach od 29.07.2020r. do 18.08.2020r.

Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako A-W– przeznaczenie na urządzenia zaopatrzenia w wodę lub inne urządzenia infrastruktury technicznej.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki  czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

UWAGA: W przypadku zaistnienia okoliczności przekazania części działki na cel zgodny
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzony zostanie aneks do umowy oraz może być wypłacone odszkodowanie.

Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia
w przypadku przeznaczenia dzierżawionej nieruchomości do zbycia.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka.

W terminie do 22 stycznia 2021 r. kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.
Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i miejscowość z dopiskiem „przetarg na dzierżawę części działki nr 52/2 o pow. 320 m²”.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.  Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Sobótka, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone
w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przetargu.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sobótce, pok. nr 11.

 

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawcy w drodze niniejszego przetargu. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu z czynszem dzierżawnym. Niezłożenie takiego dokumentu lub zaleganie z zapłatą za czynsz spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.