25 lipca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

I przetarg na działkę zabudowaną budynkiem lecznicy wraz z garażem

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA
ogłasza pierwszy ustny publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Sobótka

1. Nieruchomość zabudowana parterowym budynkiem usługowym, bez podpiwniczenia, sąsiadującym z ciągiem garaży, o powierzchni użytkowej 58 m2, położonym na działce nr 2/6 AM-12 obręb Sobótka o pow. 165 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00097138/2. Dział III i IV księgi wolne są od wpisów. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Dojazd drogą wewnętrzną od ul. A. Mickiewicza. Działka znajduje się w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i usługowymi. przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo –usługowa (A-MN/U2)
2. Lokal użytkowy- garaż nr 1 przy ul. Adama Mickiewicza 37 w Sobótce o powierzchni 16,00 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych wynoszącym 1/6 oraz ułamkową częścią gruntu działki nr 2/5 AM-12 o pow. 278 m2 obręb Sobótka w udziale 1/6, objętą księgą wieczystą nr WR1K/00097138/2. Dział III i IV wolne są od wpisów. przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo- usługowa (A-MN/U2)

Cena wywoławcza: 150.000,- PLN Wadium: 15.000,- PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, I piętro sala nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i numeru działki należy wpisać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce:
B-k Sp. Kąty Wrocławskie O/Sobótka 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.

W terminie do dnia 5 września 2016 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

 1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracjiaktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni), po zamknięciu, odwołaniu,
  unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia
  umowy.
 5. Wysokość postąpień- nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
  pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.
 7. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
  przestrzennego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pok. nr 7, I piętro Tel. (71) 335-12-32 oraz na stronie internetowej: www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.
Sobótka dnia 25.07.2016 r.