14 maja 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

I przetarg na działkę nr 23/1, nr 4, nr 25/8, nr 25/9 AM-17 obręb Strzeblów

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 23/1, AM-17, o powierzchni: 0,0790 ha, obręb: Strzeblów, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00094654/4, dział IV KW wolny od obciążeń. Wg ewidencji klasyfikowana jako R IIIb. Działka położona przy ul. Polnej, posiada możliwość doprowadzenia mediów. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ulicy Polnej o nawierzchni betonowej. Działka przeznaczona pod sady i ogrody.

Cena wywoławcza: 20 000,-PLN Wadium: 2 000,-PLN

 

2.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4, AM-17, o powierzchni: 0,1097 ha, obręb: Strzeblów, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00094660/9, dział III i IV KW wolny od obciążeń. Wg ewidencji klasyfikowana jako PS III. Działka położona przy ul. M.C. Skłodowskiej, posiada możliwość doprowadzenia mediów. Dojazd do działki drogą gruntową.. Działka przeznaczona pod sady
i ogrody.

Cena wywoławcza: 25 000,-PLN Wadium: 2 500,-PLN

 

1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 25/8, AM-17, o powierzchni: 0,0587 ha, obręb: Strzeblów, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00094655/1, dział IV KW wolny od obciążeń. Wg ewidencji klasyfikowana jako R IIIb. Działka nie ma bezpośredniego dostęp do drogi publicznej. Dostęp do drogi stanowiącej ulicę Łąkową, prowadzi poprzez dz. ew. nr 25/7 oraz dz. ew. nr 25/2.  Działka ma dostęp do uzbrojenia w sieć energetyczną. Działka przeznaczona pod sady i ogrody.

Cena wywoławcza: 15 000,-PLN Wadium: 1 500,-PLN

 

 

1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 25/9, AM-17, o powierzchni: 0,0547 ha, obręb: Strzeblów, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00094655/1, dział IV KW wolny od obciążeń. Wg ewidencji klasyfikowana jako R IIIb. Działka nie ma bezpośredniego dostęp do drogi publicznej. Działka ma dostęp do uzbrojenia w sieć energetyczną. Działka przeznaczona pod sady i ogrody.

Cena wywoławcza: 15 000,-PLN Wadium: 1 500,-PLN

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

W terminie do dnia 14 czerwca 2018r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

 

Dodatkowe informacje

 1. Nieruchomości będą licytowane wg kolejności.
 2. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 1. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 1. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
 4. Koszty związane z okazaniem granic lub innymi czynnościami geodezyjnymi pokrywa nabywca.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 713351234 ,
 • strona internetowa: sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl
 • Położenie działek można sprawdzić na stronie wrosip.pl 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym
w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka,08.05.2018r.