11 lipca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

I przetarg na dz.55/13 ul. Stacyjna

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza pierwszy  publiczny  nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Działka pod zabudowę niskiej intensywności ul. Stacyjna.

1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 55/13 , AM-18, o powierzchni: 0,1786 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00094987/7, dział III i IV KW wolny od obciążeń,  działka posiada dobry dostęp do uzbrojenia, dojazd drogą asfaltową. Działka porośnięta trawami i drzewami.

Cena wywoławcza: 150 000,-PLN Wadium: 15.000,-PLN

Przetarg odbędzie się w dniu  6 września 2016 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

 W terminie do dnia 31 sierpnia 2016r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

Dodatkowe informacje

 

  1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
  2. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
  4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  5. Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
  6. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  8. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 12 34 ,strona internetowa: , www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl Położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka, 11.07.2016r.