4 stycznia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

I przetarg na dz. 461 w Sulistrowicach

                                                                              Sobótka, 29.12.2016r.      

        

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza  I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

 

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 461 o pow. 1,5600 ha , nr księgi wieczystej WR1K/00112699/4 AM 1, obręb Sulistrowice. Przeznaczenie działki  w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: w większości uprawy rolnicze, tereny dróg publicznych oraz w niewielkiej części tereny lasów lub zadrzewień.; w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako RIVb, Ps IV i PsV. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości użytkowanych rolniczo a także sąsiaduje z nieruchomościami letniskowymi,  na terenie ze spadkiem w kierunku północnym , z dala od zabudowań gospodarskich. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi asfaltowej – ul. Jagiellońska. Nieruchomość jest nieogrodzona , porośnięta trawami i krzakami, na działce znajdują się słupy energetyczne. Obecnie zwożony jest tam humus.

Cena wywoławcza 305 000,- PLN                                        wadium: 31 000,- PLN

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
 • Przetarg odbędzie się 07 lutego 2017r. o godz. 10:40 w Urzędzie Miasta
  i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem numeru działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 16050004. W terminie do 02 lutego 2017r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka .
 • UWAGA: nabywca zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu zbywanej nieruchomości.
 • Zgodnie z ustawą o lasach , prawo pierwokupu przysługuje również Lasom Państwowym.
 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
 • Rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu zobowiązani są również do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do zakupu działki rolnej – zgodnie z art. 7 obowiązującej  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej
  w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego. W przypadku skorzystania przez ANR z prawa pierwokupu, wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie jemu zwrócone.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.