10 listopada 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

I przetarg na dz. 3/5 i 1/1 w Sobótce – zieleń parkowa

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Nieruchomość przeznaczona na zieleń parkową.

1.Nieruchomość składająca się z :

– działki zabudowanej nr 3/5 , AM-26, o pow. 4,3089ha, klasa gruntu: PS V, RIV b
 KW WR1K/000128196/3

 – działki niezabudowanej nr 1/1 AM-16 opow. 0,4776 ha, klasa gruntu: R III b, 
obręb: Sobótka,  KW WR1K/00094850/8,  

 Dział III i IV w/w KW wolny od obciążeń. Na działce 3/5 znajduje się obiekt – wieża przy zasypanym szybie. Porośnięta drzewami i krzakami. Teren ze spadkiem w kierunku wschodnim. Działki stanowią teren nasypowy z  tego powodu brak możliwości zmiany przeznaczenia. Działki graniczą ze sobą tworząc gospodarczą całość. Dojazd do działek od ul. F. Chopina. Działki te są w części objęte terenem szkód górniczych.

Cena wywoławcza: 270 000-PLN Wadium:  27 000,-PLN

Przetarg odbędzie się w dniu  22 grudnia 2016 r. o godz. 11.20 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

 W terminie do dnia 16 grudnia 2016r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

Dodatkowe informacje

  1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
  2. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
  4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  5. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  7. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro,
tel. 71 335 12 34 ,strona internetowa: ,
www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl Położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka, 10.11.2016r.