27 października 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

I przetarg na dz. 28/18 w Sobótce

Sobótka,  27.10.2021r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 28/18 AM-16, obręb Sobótka miasto o pow. łącznej 952 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00123366/1. Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności a w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako Bp, PsV, S-V.  Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i stanowi teren niezagospodarowany. Nieruchomość posiada nierówności terenu i jest zadrzewiona oraz zakrzewiona co utrudnia wykorzystanie. Nieruchomość jest nieogrodzona i nieuzbrojona ale posiada dobry dostęp do uzbrojenia w sieć wodną, elektryczną, kanalizacyjną oraz gazową. W pobliżu nieruchomości znajduje się szkoła a najbliższa zabudowa jest 10 metrów od szacowanej działki. Droga dojazdowa do nieruchomości zostanie uprzątnięta do końca I półrocza 2022r.

 Cena wywoławcza  128 500,- PLN                                        wadium:  13 000,- PLN

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
 • Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
 • Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2021r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem numeru działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004. W terminie do 1 grudnia 2021r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta
  i Gminy Sobótka
 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu w dniu zapłaty pełnej należności, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.
 • Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. W razie potrzeby ich oznaczenia aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.