27 października 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

I przetarg na dz. 28/15 i 28/22 w Sobótce

Sobótka, 27.10.2021r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek nr 28/15 i 28/22 AM-16, obręb Sobótka o pow. 910 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00123366/1.  Przeznaczenie działek w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności
a w ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako Bp, RIVa, RV, S-V. Działki gruntu położone są w sąsiedztwie działek zabudowanych domami jednorodzinnymi. W pobliżu nieruchomości znajduje się szkoła. Działki posiadają nierówności oraz krzaki i drzewa utrudniające wykorzystanie. Nieruchomość jest nieogrodzona; posiada możliwość wyposażenia  w sieć wodną, kanalizacyjną, gazową oraz energetyczną znajdujące się w drodze. Droga dojazdowa do nieruchomości zostanie uprzątnięta do końca I półrocza 2022r.

 Cena wywoławcza  122 900,- PLN                                        wadium:  12 300,- PLN

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
 • Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
 • Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2021r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem :działki nr 28/15 i 22 Sobótka
  W terminie do 1 grudnia 2021r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka
 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu w dniu zapłaty pełnej należności, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.
 • Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. W razie potrzeby ich oznaczenia aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.