27 kwietnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

I przetarg na dz. 117 w Rogowie Sobóckim

Sobótka, 26.04.2017r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza  I ustny publiczny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

 

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 117 o pow. 0,3600 ha , nr księgi wieczystej WR1K00254564/6 AM 1, obręb Rogów Sobócki. Przeznaczenie działki
w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: uprawy rolnicze; w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako PsVI, RIVa, RIVb. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości użytkowanych rolniczo, na terenie płaskim i równym, z dala od zabudowań gospodarskich. Dojazd do działki drogą gruntową. Nieruchomość jest nieogrodzona , porośnięta chaszczami i samosiejkami.

Cena wywoławcza 15 000,- PLN                                        wadium: 1 500,- PLN

Uczestnikami przetargu mogą być rolnicy spełniający warunki określone w ustawie
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016, poz.2052,2260).

 • wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
 • Przetarg odbędzie się 30 maja 2017r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
  i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem numeru działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 16050004. W terminie do 26 maja 2017r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta
  i Gminy Sobótka .
 • UWAGA: Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu zbywanej nieruchomości- zgodnie z zapisami  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
 • Rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu zobowiązani są również do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do zakupu działki rolnej – zgodnie z art. 7 obowiązującej  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego. W przypadku skorzystania przez ANR z prawa pierwokupu, wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie jemu zwrócone.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.