18 sierpnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

I przetarg na dz. 11/6 AM-3 obręb Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

 ogłasza  I  publiczny  nieograniczony  przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 Nieruchomość niezabudowana, działka nr 11/6 , AM-3, o powierzchni: 1,0896 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00094996/3, dział III i IV KW wolny od obciążeń. Działka z możliwością doprowadzenia mediów, przylega do drogi gruntowej – ul. Dworcowa. Położona w sąsiedztwie terenów przeznaczonych  pod zabudowę przemysłową  oraz mieszkaniową.  Działka przeznaczona pod zabudowę przemysłową oraz mieszkaniowo wielorodzinną.

Cena wywoławcza: 650 000,-PLN Wadium: 65 000,-PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu  3 listopada 2016 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce :

B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

 

 W terminie do dnia 27 października 2016r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

Dodatkowe informacje

 1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 6. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 12 34 ,
 • strona internetowa: , www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl, monitorurzedowy.pl
 • położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka,18.08.2016r.