18 sierpnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

I przetarg na dz. 10/3 ul. Chopina, przemyslowa

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Nieruchomość zabudowana, działka nr 10/3, AM-18, klasa gruntu – Bi, KW nr 97421/3,
o powierzchni  0,9153 ha, obręb: Sobótka,  dział III i IV KW wolny od obciążeń.

Działka położona w zachodniej części miasta, ok. 1km od centrum. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi z nawierzchnia utwardzoną. Na działce znajdują się dwa budynki gospodarcze murowane o konstrukcji tradycyjnej o pow. zabudowy 80m2 i 67m2. Ponadto na działce znajdują się tereny wyłożone płytami betonowymi i inne budowle w złym stanie technicznym niestanowiące wartości użytkowej. Nieruchomość posiada dobre położenie względem infrastruktury technicznej. Media w drodze w oddaleniu.

Teren zabudowy przemysłowej.

Cena wywoławcza: 400 000,-PLN Wadium: 40 000,-PLN

Przetarg odbędzie się w dniu  6 października  2016 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

W terminie do dnia 30 września  2016r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy .

 

Dodatkowe informacje

  1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
  2. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
  4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  5. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  7. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 12 34 ,
  • strona internetowa: , www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl, monitorurzedowy.pl
  • położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka,18.08.2016r.