7 lipca 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

I przetag nieograniczony na sprzedaż działek w Sobótce, przy ul. Liliowej

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

0x08 graphic
Ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce przy ul. Liliowej. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności- F-MN46. Działki z możliwością doprowadzenia mediów: woda, kanalizacja i energia elektryczna. Nieruchomości mają kształt regularny, zbliżony do kwadratu, teren jest płaski, częściowo zakrzewiony
i zadrzewiony. Rozciąga się z nich piękny widok na Ślężę.

 1. Niezabudowana dz. nr 1/2 AM 1, obręb Górka, pow. 0,0970 ha , klasa gruntów – ŁIV; KW nr WR1K/00240245/3.

Cena: 97 000zł Wadium: 9 700zł

 1. Niezabudowana dz. nr 1/3 AM 1, obręb Górka, pow. 0,0970 ha , klasa gruntów – ŁIV; KW nr WR1K/00240245/3.

Cena: 97 000zł Wadium: 9 700zł

 1. Niezabudowana dz. nr 1/5 AM 1, obręb Górka, pow. 0,0949 ha , klasa gruntów – ŁIV; KW nr WR1K/00240245/3.

Cena: 95 000zł Wadium: 9 500zł

 1. Niezabudowana dz. nr 1/6 AM 1, obręb Górka, pow. 0,0949 ha , klasa gruntów – ŁIV; KW nr WR1K/00240245/3.

Cena: 95 000zł Wadium: 9 500zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020r. o godz.10:00w Urzędzie Miasta
i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i numeru działki należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy
w Sobótce: B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

W terminie do dnia 13 sierpnia 2020r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

Dodatkowe informacje

 1. Licytacja odbędzie się zgodnie z podaną kolejnością nieruchomości w ogłoszeniu.
 2. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 7. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 9. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
 10. Dział III i IV KW wolny od obciążeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 1234.
 • na stronach internetowych :www.sobotka.pl , www.bip.sobotka.pl, monitorurzedowy.pl
 • położenie działek można sprawdzić na stroniewww.wrosip.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka, 06.07.2020 r.