19 czerwca 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

I pisemny przetarg na świadczenie usług i dzierżawę części działki w Sulistrowicach

Sobótka, 18.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza Ipisemny publiczny przetarg nieograniczony na świadczenie usługi gastronomicznej na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

 1. Burmistrz przeznacza do dzierżawy część plaży o pow. do 35 m2 w celu świadczenia usługi gastronomicznej. Nieruchomość położona jest w Sulistrowicach przy zalewie, działka nr 201/14.

Na części działki znajduje się plaża publiczna wyposażona w ławki, altanę drewnianą, leżaki. Na działce znajduje się skrzynka energetyczna umożliwiająca korzystanie z urządzeń w celach gastronomicznych. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sobótka.

Nieruchomość nieuzbrojona w wodę i kanalizację.

 1. Opis przedmiotu dzierżawy.

Przedmiot dzierżawy obejmuje usługę odpłatnego prowadzenia przenośnego lub nietrwale związanego z gruntem obiektu małej gastronomii na terenie plaży. Poza świadczeniem usług gastronomicznych wymaga się wykonywanie czynności z zakresu utrzymania porządku i czystości tej plaży a także nadzorowanie sposobu jej użytkowania w okresie wiosenno – letnim. Do głównych czynności należy
w szczególności:

– usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń z całego terenu plaży wraz z wymianą worków na śmieci

– dbanie o czystość ławek i altany

– Zapewnienia plażowiczom korzystania z toalet – min 2szt toalet przenośnych

– kontrolowanie sposobu użytkowania altany

– w czasie sezonu letniego wyrównywanie terenu plaży poprzez grabienie piasku w godzinach porannych

– zgłaszanie do UMiG powstałych zniszczeń na urządzeniach stanowiących wyposażenie gminne

Zabrania się lokowania punktów i automatów do gier hazardowych.

Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.10.2022r.

 1. Koncepcję zagospodarowania terenu należy przedstawić na mapie do celów informacyjnych w skali 1:500 i dołączyć do oferty. Wymagane jest również dołączenie informacji o sposobie zapewnienia czystości i warunków higienicznych
 2. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 20,00zł/m2/rok. Słownie: dwadzieścia złotych /1 m2/ rok.
 3. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Wadium : 140,00 zł

 1. Warunki przystąpienia do przetargu
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wpłacić na konto urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr
  72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 z dopiskiem: wadium na działkę nr 201/14 w Sulistrowicach. W terminie do 03 lipca 2020r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta
  i Gminy Sobótka
 • Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i zapoznał się ze stanem utrzymania działki.
 • Uczestnik przetargu nie może mieć zaległości wobec gminy Sobótka
 • Uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami umowy
 • Uczestnik przetargu złoży ofertę pisemną

Oferty można przesłać pocztą, o terminowości wpływu decyduje wówczas data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

7. Pisemna oferta powinna zawierać:

 1)    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (odpowiedni wpis do właściwego rejestru lub dokument tożsamości);

2)   wysokość proponowanego czynszu za dzierżawę nieruchomości, wyższą od stawki wywoławczej o co najmniej 20%,

3)    koncepcję zagospodarowania nieruchomości sporządzoną na mapie do celów informacyjnych w skali 1:500,

4)    oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Sobótka

5)    oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z położeniem nieruchomości

6)    oświadczenie Oferenta, że zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

7)    oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem  umowy na dzierżawę nieruchomości – część działki nr 201/14 w Sulistrowicach.

8)    kserokopię dowodu wpłaty wadium.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lipca 2020 r. godz. 1100 , w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1 , pokój nr 11.

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy

10. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości w ustalonym terminie nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 11. W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone najpóźniej
w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.