21 lipca 2020
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

I nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości nr 28/19, 28/21, 28/20 AM-12 w Sobótce

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

Ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym (A-MN/U 3)

1. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 28/19 , AM-12, o powierzchni: 0,1448 ha, obręb: Sobótka, klasa gruntu – IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00056928/8, dział III
i IV KW wolny od obciążeń.

Cena wywoławcza: 128 000,-PLN Wadium: 12 000,-PLN

2. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 28/21 , AM-12, o powierzchni: 0,0926 ha, obręb: Sobótka, klasa gruntu – IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00056928/8, dział III
i IV KW wolny od obciążeń.

Cena wywoławcza: 88 000,-PLN Wadium: 8 000,-PLN

3. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 28/20 , AM-12, o powierzchni: 0,0936 ha, obręb: Sobótka, klasa gruntu – IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00056928/8, dział III
i IV KW wolny od obciążeń.

Cena wywoławcza: 88 000,-PLN Wadium: 8 000,-PLN

Nieruchomości położone przy ul. Warszawskiej. Znajdują się na terenie płaskim, zakrzewionym. Planowane jest uzbrojenie działek w wodę i kanalizację.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i numeru działki należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr  72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

W terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

Dodatkowe informacje

               1.    Licytacja odbędzie się zgodnie z podaną kolejnością nieruchomości w ogłoszeniu.

 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
  z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 • Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 • Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 1234.
 • na stronach  internetowych  :www.sobotka.pl ,   www.bip.sobotka.pl, monitorurzedowy.pl 
 • położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym
w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka, 15.07.2020 r.