19 stycznia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Dzięki dotacji unijnej, centrum Sobótki zyska nowe oblicze

W grudniu 2017r. do Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce wpłynęło kolejne zawiadomienie o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych. Projekt pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny”, zgłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 6.3. ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałanie nr 6.3.2 ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF’’, uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 3.114.908,08 zł. Dodatkowe wsparcie w kwocie 217.794,22 będzie pochodziło budżetu państwa i pozwoli zmniejszyć wkład własny gminy Sobótka do ok. 240.000 zł. Wartość całego projektu została oszacowana na ok. 3.720.500 zł.

Dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu, zostaną wyremontowane dwie drogi gminne: ul. Słowackiego i ul. Krótka,  przebudowane schody terenowe wraz z budową pochylni pomiędzy ulicą Świdnicką i Słowackiego, rozbudowana sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słowackiego, przebudowana sieć kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Krótkiej, wybudowana instalacja odwodnienia skwerów w sąsiedztwie cmentarza komunalnego, a także wykonany montaż elementów małej architektury (ław betonowych z drewnianymi siedziskami, koszy na śmieci, stojaków na rowery, donic na roślinność, stalowych osłon drzew). W ramach inwestycji zostanie również rozbudowana instalacja oświetlenia terenu wraz z lampami oświetleniowymi (oświetlenie parkowe), oraz wykonany system monitoringu.

Przedmiotowe zadanie jest jednym z etapów rewitalizacji Sobótki, ujętym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Sobótka na lata 2016-2025.

W I kwartale 2018r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Zadanie zakończy się w III kwartale 2019r.