15 września 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Dotacje dla rzemieślnikow

Szanowni Państwo,

Dnia 31 sierpnia  2017 r.  w  Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs  na dofinansowanie projektów dla rzemieślników:

Schemat 1.5 A

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych

w rzemiośle.

Mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy

 

 

 1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
 • W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej  i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.
 • Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika).

 

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy- rzemieślnicy.

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom –  osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • W/w. osoby fizyczne, muszą być jednocześnie rzemieślnikami – zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
 • Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów;

 • ponad 2 mln zł
 1. Zasady finansowania projektu
 • Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 50 000 PLN

 

 1. Poziom dofinansowania projektów
 • Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się  do objęciem wsparciem.

 

 1. Okres realizacji projektu
 • Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania, tj. upublicznieniu informacji o projektach wybranych do dofinansowania zamieszczonej na stronie internetowej DIP oraz na portalu Funduszy Europejskich.
 • Rozpoczęcie prac  może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu

 • od godz. 8.00 dnia 05.10.2017 r.  do godz. 15.00 dnia 07.12.2017r.
 • Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR –  dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl  i przesyła do DIP (Instytucji Ogłaszającej Konkurs).

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Schematu 1.5.A można kierować poprzez:

 • e – mail: dip@umwd.pl
 • telefon: 71 776 58 13 , 71 776 58 14

lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, Wrocław