18 stycznia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Dotacja unijna na budowę kanalizacji w aglomeracji Sobótka

W 2017r. gmina Sobótka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 3.540.688,81 zł, co stanowi 64,38% wydatków kwalifikowanych. Szacunkowy wkład gminy ma wynieść ok. 1.959.000 zł (cała kwota podatku VAT będzie odzyskana z Urzędu Skarbowego). Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020.

Zakres prac w Sobótce Górce obejmuje wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Modrzewiowej, Świerkowej, Leśnej i Świdnickiej o długości 912 mb. W ramach robót budowlanych zostaną wykonane:

– kanalizacja sanitarna tłoczna – 268,7 mb,

– kanalizacja grawitacyjna – 542,4 mb,

– przyłącza – 101,2 mb,

– pompownia ścieków – 1 szt.

Zakres prac w Sobótce Centralnej obejmuje:

– wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworcowej, Poprzecznej, Chopina o długości
1,429 km.

– rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Dworcowej, Wrocławskiej, Chopina, Strzelców, W. Kabata, Słonecznej, Zaułek Świdnicki, Świdnickiej, Nowe Osiedle, J. Słowackiego, Ślężnej, Metalowców,
Al. Św. Anny, Placu Wolności, Turystycznej o długości 6.139 km,

– 2 pompownie ścieków.

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie również przechodziła przez ul. Warszawską i ul. Mickiewicza.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi:

– poprawa wyposażenia w niezbędną infrastrukturę tych obszarów, na których nie powstała jeszcze kanalizacja sanitarna,

– zmniejszenie kosztów oczyszcza ścieków w rejonach niewyposażonych w kanalizację sanitarną,

– likwidacja szamb (także nieszczelnych), a przez to zwiększenie ilości ścieków, które trafiają do oczyszczalni ścieków,

– wzrost liczby mieszkańców korzystających ze zbiorowego systemu odprowadzania ścieków,

– zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków poprzez odprowadzanie do oczyszczalni wyłącznie ścieków komunalnych.

Projekt w znacznej części będzie realizowany na obszarze chronionym, tj. w otulinie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Rozdział sieci deszczowych od sanitarnych pozwoli wyeliminować przykry i uciążliwy zapach
w centrum miasta.

Na dotychczas złożonych przez Gminę Sobótka 5 wniosków o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020, wszystkie uzyskały dofinansowanie. Łączna kwota pozyskanych środków wynosi ok. 12.509.000 zł,
z czego 12.045.000 zł na projekty inwestycyjne i 464.000 zł na projekt edukacyjny.