10 kwietnia 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Dofinansowanie projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”

09 kwietnia 2019 r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” na kwotę dofinansowania 784.100 zł. Projekt, realizowany w ramach poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, będzie obejmował wszystkie szkoły podstawowe w gminie Sobótka.

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmą: 1.325 h zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (np. z matematyki, języka angielskiego), 1.600 h zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego, 1.250 h zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne), 2 dni zajęć realizowanych poza szkołą, 64 h warsztatów
z rodzicami, 4 rodzaje szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności nauczycieli pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, 2 rodzaje szkoleń i 2 rodzaje studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności nauczycieli pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne.

Przez dwa lata obejmiemy wsparciem grupę 335 uczniów i 66 nauczycieli.