26 lipca 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Do 28 sierpnia można składać wnioski w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na projekty badawczo-rozwojowe

Nabory na B+R na Dolnym Śląsku

Jeszcze do 28 sierpnia można składać wnioski w Dolnośląskiej Instytucji
Pośredniczącej  na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój
infrastruktury B+R. O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy realizujący
projekty samodzielnie lub we współpracy, tj. konsorcja przedsiębiorstw z
jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, z IOB, w tym
organizacjami pozarządowymi. o środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP ale i
duże przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z
całego obszaru Dolnego Śląska.

Alokacja i poziom dofinansowania

Do 28 sierpnia tego roku w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej można
składać wnioski na dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R
w ramach dwóch schematów. w działaniu *1.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa :

1. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność
B+R. Przewidziana alokacja na ten konkurs to prawie 84,5 mln zł.  Wsparcie
mogą otrzymać projekty dotyczące badań przemysłowych, eksperymentalnych
prac rozwojowych. O dofinansowanie prac B+R występować mogą zarówno
przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duże podmioty oraz konsorcja
przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, IOB. Od wielkości przedsiębiorstwa
oraz rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dotacji, o który
przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie składania aplikacji. Maksymalny
poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa wynosi od 65-80 % kosztów kwalifikowanych, a w przypadku
eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60 %. Maksymalna wartość projektów
nie może przekroczyć 5 mln PLN.

2. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wsparcie mogą
otrzymać *projekty* *obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza
badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. *. Alokacja dla tego konkursu to
prawie 36,9 mln zł. Poziom dofinansowania dla MŚP 35-45% wydatków
kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do
25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu nie może
przekraczać  25 mln zł.

W tym konkursie dofinansowanie mogą otrzymać  wszelkie inwestycje w
badania, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę
powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.
Inwestycje mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem
umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej aparatury
badawczej. Preferowane będą projekty które doprowadzą m.in. do stworzenia
etatów badawczych, projekty realizowane w ramach konsorcjum
przedsiębiorstwa i jednostki naukowej lub w ramach partnerstwa
przedsiębiorstw.

Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek w Dolnośląskiej Instytucji
Pośredniczącej za pośrednictwem aplikacji w terminie *do 28 sierpnia br.*

Więcej informacji można uzyskać w *Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej*
pod tel. 71 776 58 12; 71 776 58 13 Info.dip@umwd.pl; www.dip.dolnyslask.pl