18 czerwca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

W celu uzyskania rzetelnych informacji na temat tego w jaki sposób Polacy ogrzewają swoje domy i jaki stosują opał, zmianą ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontach oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, została utworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w skrócie CEEB. W ten sposób nałożono nowe obowiązki dla właścicieli, zarządców budynkami lub lokalami.

W pierwszej kolejności zacznie funkcjonować system umożliwiający złożenie deklaracji
o użytkowanych źródłach ciepła lub spalania paliw, obowiązkowa dla każdego właściciela lub zarządcy budynku bądź lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Informacje, które będą zawarte w deklaracji:

– imię i nazwisko (nazwę) właściciela lub zarządcy nieruchomości tj. budynku lub lokalu wraz z miejscem zamieszkania (siedziby)

– adres nieruchomości

– informacja o liczbie i rodzaju źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, ich przeznaczenie
i wykorzystywane w nich paliwa

– opcjonalnie numer telefonu i adres mailowy właściciela lub zarządcy

Termin składania deklaracji.

Obowiązek składania deklaracji rozpocznie się od dnia 1 lipca 2021 r. Deklarację trzeba będzie złożyć:

– w ciągu 12 miesięcy dla budynków lub lokali, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw.

–  w ciągu 14 dni dla nowopowstałych budynków lub lokali.

W sytuacji gdy obowiązek złożenia deklaracji nie zostanie zrealizowany ustawa wprowadza możliwość nałożenia kary.

Forma złożenia deklaracji.

Deklaracje będzie można złożyć elektronicznie (przez internet) bądź w formie papierowej poprzez złożenie dokumentu w urzędzie.

W późniejszym terminie udostępnimy Państwu link do strony na której będzie można złożyć deklaracje oraz wzór deklaracji papierowej.

Obowiązek Gminy.

W sytuacji gdy deklaracja zostanie złożona w formie papierowej pracownik urzędu przy pomocy systemu teleinformatycznego ma obowiązek wprowadzenia danych zawartych
w deklaracji w terminie:

– 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w przypadku nowych budynków lub lokali

– 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w przypadku starych źródeł ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq