Autor Joanna Paluchiewicz

    Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków   o udzielenie dotacji w 2022 roku   na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na stałe w granicach

https://bip.sobotka.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-sobotka-w-2022-r

  ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2022 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz wysoką liczbą zakażeń niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwa Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” Adresatami konkursu są dzieci w wieku 11-14

  Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.    Prawo do tego świadczenia przysługuje

17 stycznia 2022 roku w UMiG Sobótka odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa  z dopuszczeniem zdalnego trybu obradowania. W styczniu Komisja pracowała wg. porządku obrad:  Informacja na temat wykonanych konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz planów na 2022 rok.

12 stycznia  2022 odbyło się już drugie spotkanie robocze grupy organizacyjnej Targi Sobótkowe 2022 w gminie Sobótka, które będą trwały w tym roku aż 3 dni. To wiodące wydarzenie kulturowe naszej gminy dlatego przygotowania rozpoczęliśmy już z końcem grudnia 2021.

11 stycznia 2022 roku w UMiG w Sobótce ( z dopuszczeniem zdalnego trybu obradowania ) odbyły się obrady Komisji Spraw Obywatelskich. Spotkanie przebiegło wg. planu: Stan dróg gminnych, potrzeby w zakresie budowy i remontów z rozbiciem na miasto i wieś.